Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ"

2. Код за ЄДРПОУ

35430303

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського,36-В

4. Міжміський код, телефон та факс

0444986467 0444986467

5. Електронна поштова адреса

t_zberigach@mail.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://t-zberigach.kiev.ua/

7. Вид особливої інформації

Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 

 

II. Текст повідомлення

ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" (код за ЄДРПОУ 35430303), повiдомляє, що згiдно листа №16/01-11/19 вiд 11.01.2016 р. вiд ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", згiдно Протоколу №1 Засiдання Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", ухвалено рiшення про виключення цiнних паперiв емiтента, а саме облiгацiй вiдсоткових iменних серiя В, з другого рiвня лiстингу у зв’язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу .
Дата вчинення дiї - 11.01.2016 р.
Дiя - делiстинг
найменування фондової бiржi - ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
Вид - облiгацiї вiдсотковi iменнi, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї - 500,00 (п'ятсот гривень 00 копiйок), у кiлькостi 30 000 (тридцять тисяч) штук, загальна номiнальна вартiсть - 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок),
спiввiдношення
частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата реєстрацiї - 13.05.2011р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №75/2/11 та найменування органу що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi облiгацiї пiдприємств бездокументарної форми iснування

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Каганов Вадим Фелiксович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

12.01.2016

(дата)