Новини

Новини

ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ» (код за ЄДРПОУ 35430303) повідомляє, що згідно листа від ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» № 12/08-27/01 від 27.08.2012 р. засіданням котирувальної комісії ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» ухвалено рішення про внесення у другий рівень лістингу цінних паперів емітента, а саме  облігацій відсоткових іменних серії В. Рішення набирає чинності з 27.08.2012 року. Також наводимо наступну інформацію:
дата дії – 27.08.2012; 
дія – лістинг; 
найменування фондової біржі - ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»; 
вид - облігації, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - номінальна вартість однієї облігації – 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок), у кількості – 30 000 (тридцять тисяч) штук, загальна номінальна вартість – 15 000 000,00 (п'ятнадцять  мільйонів гривень 00 копійок); 
співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках) – 100 %;
дата реєстрації – 13.05.2011 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів – 75/2/11 та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія – відсоткові іменні облігації підприємств бездокументарної форми існування;
види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - у лістингу продовжують бути 100 відсотків облігацій ( імені, відсоткові у кількості – 30 000 (тридцять тисяч) штук.
 ТОВ "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" (код за ЄДРПОУ 35430303), повiдомляє, що згiдно листа №16/01-11/19 вiд 11.01.2016 р. вiд ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", згiдно Протоколу №1 Засiдання Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", ухвалено рiшення про виключення цiнних паперiв емiтента, а саме облiгацiй вiдсоткових iменних серiя В, з другого рiвня лiстингу у зв’язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу .
Дата вчинення дiї - 11.01.2016 р.
Дiя - делiстинг
найменування фондової бiржi - ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
Вид - облiгацiї вiдсотковi iменнi, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї - 500,00 (п'ятсот гривень 00 копiйок), у кiлькостi 30 000 (тридцять тисяч) штук, загальна номiнальна вартiсть - 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок),
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата реєстрацiї - 13.05.2011р., номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №75/2/11 та найменування органу що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi облiгацiї пiдприємств бездокументарної форми iснування